Statuten en huishoudelijk reglement MSV

STATUTEN.

 

Artikel 1 – Naam, zetel, oprichting en duur.

De vereniging draagt de naam “Meppeler Schaak Vereniging”.

De vereniging is gevestigd te Meppel en is in 1935 opgericht.

Artikel 2 – Doel.

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en het bevorderen van de schaaksport. Zij tracht dit doel te bereiken door het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, het deelnemen aan de bondscompetitie, het houden van verenigingscompetities, het organiseren van schaakevenementen en het opleiden van schaakliefhebbers, alsmede door andere wettige middelen, welke het bereiken van het doel kunnen bevorderen.

Artikel 3 – Leden.

De vereniging bestaat uit:

a. Werkende leden. Dit zijn degenen, die gerechtigd zijn aan opleidingen en wedstrijden deel te nemen. Werkende leden worden onderscheiden in:

1. Seniorleden. Dit zijn leden, die op 31 augustus van het betreffende kalenderjaar meerderjarig zijn.

2. Juniorleden. Dit zijn leden, die op 31 augustus van het betreffende kalenderjaar nog niet meerderjarig zijn.

b. Aspirantleden. Dit zijn mannelijke en vrouwelijke personen, die op 31 augustus van het betreffende kalenderjaar de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt en de voorkeur geven aan het aspirantlidmaatschap boven het juniorlidmaatschap. Zij hebben geen stemrecht en mogen niet meespelen in de Bonscompetitie voor de volwassenen.

c. Ereleden. Dit zijn personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering met tenminste twee-derde der uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd. Een erelid kan evenzeer senior lid of begunstiger van de vereniging blijven.

d. Begunstigers. Dit zijn personen, die de vereniging uitsluitend geldelijk steunen.

Artikel 4 – Aanvang en einde lidmaatschap.

Het lidmaatschap vangt aan bij inschrijving als lid door het bestuur. Het lidmaatschap eindigt door:

a. Overlijden.

b. Schriftelijke opzegging aan het bestuur, met inachtneming van een termijn van een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar.

c. Ontzetting uit het lidmaatschap wegens wanbetaling door het bestuur.

d. Ontzetting uit het lidmaatschap om andere redenen, door de algemene vergadering.

Artikel 5 – Van het bestuur.

De leiding van de vereniging berust bij het bestuur. De vereniging wordt zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, waarbij door het aangaan van verbintenissen met derden de handtekeningen van de voorzitter en de secretaris zijn vereist, of bij verhindering of ontstentenis van beiden of een dezer, de handtekening van twee bestuursleden. Het bestuur bestaat tenminste uit vijf meerderjarige werkende leden, benoemd door de algemene vergadering. Het bestuur wordt in zijn taak bijgestaan door commissies. Deze worden naar behoefte gekozen door de algemene vergadering.

Artikel 6 – Verenigingsjaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Artikel 7 – Vergaderingen.

a. De vergaderingen worden verdeeld in:

1. Algemene vergaderingen, welke tenminste een keer per jaar worden gehouden.

2. Bestuursvergaderingen.

3. Andere vergaderingen.

b. De algemene vergadering oefent de wetgevende macht uit. Indien niet tenminste een/derde van de stemgerechtigde leden de presentielijst heeft ondertekend, kunnen geen rechtsgeldige besluiten  worden genomen. Er zal dan binnen 14 dagen een nieuwe vergadering worden gehouden, die ongeacht het aanwezige aantal stemgerechtigde leden tot besluiten bevoegd zal zijn, mits de agenda onveranderd blijve en van het houden van die nieuwe vergadering tijdig aan de leden kennis is gegeven.

c. besluiten worden, behoudens het bepaalde in de artikelen 11 en 12, bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen genomen.

Artikel 8 – Stemrecht.

Het stemrecht op de vergaderingen berust bij de werkende leden van 18 jaar en ouder.

Artikel 9 – Geldmiddelen.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. Contributies van de werkende leden.

b. Bijdragen van de aspirantleden.

c. Bijdragen van de begunstigers.

d. Andere inkomsten, langs wettige weg verkregen.

Artikel 10 – Huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de bepalingen van deze statuten, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van de vereniging. Het huishoudelijk reglement wordt door de algemene vergadering vastgesteld en desgewenst gewijzigd. het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de statuten.

Artikel 11 – Wijziging statuten.

Een voorstel tot wijziging van de statuten kan slechts in een algemene vergadering worden behandeld. Het behoeft om te worden aangenomen een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 12 – Ontbinding.

Een voorstel tot ontbinding van de vereniging kan alleen in een algemene vergadering, daartoe in het bijzonder opgeroepen, worden behandeld. Het behoeft om te worden aangenomen een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. In geval van ontbinding wordt over de bezittingen van de vereniging beschikt op de door de algemene vergadering vast te stellen wijze.

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

 

Hoofdstuk I. Van de leden.

Artikel 1.

1. Het bestuur beslist over de toelating tot het werkende en ondersteunende lidmaatschap.

2. De inschrijving vindt plaats na aanmelding.

3. Inschrijving vindt niet plaats indien de betrokkene op grond van laakbare feiten, zulks ter beoordeling van het bestuur, uit andere verenigingen is verwijderd of jegens deze nog verplichtingen heeft.

Artikel 2.

De algemene vergadering kan bijzondere verdiensten van personen erkennen door hen te benoemen tot erelid. De benoeming geschiedt op voordracht van het bestuur met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 3.

Alle leden zijn verplicht de bonds- en verenigingsreglementen op te volgen en zich sportief te gedragen. Bij gebreke hiervan kan een lid worden ontzet uit het lidmaatschap.

Artikel 4.

1. Degene die ontzet wordt uit het lidmaatschap, verliest onmiddellijk alle rechten van het lidmaatschap ; ingegane verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan, zullen door hem alsnog moeten worden nagekomen.

2. Degene die ontzet is, heeft het recht hiertegen in beroep te komen bij de eerst volgende algemene vergadering. De algemene vergadering kan met meerderheid der uitgebrachte stemmen de ontzetting ongedaan maken.

Hoofdstuk II. Van het bestuur.

Artikel 5.

1. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering met meerderheid van stemmen voor de tijd van drie jaar gekozen.

2. Het aftreden van bestuursleden vindt plaats volgens een door het bestuur op te maken rooster.

3. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

4. Het bestuur voorziet in tussentijdse ontstane vacatures tot de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 6.

Het bestuur is belast met de algemene beleidsvoering, draagt zorg voor de naleving van de statuten en reglementen, alsmede voor de uitvoering van genomen besluiten. Het geeft voorschriften die nodig zijn in het belang van de vereniging. het is gerechtigd, personen die anders dan als bestuurder tegen betaling werkzaamheden voor de vereniging verrichten, aan te stellen en te ontslaan.

Artikel 7.

De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene vergadering. Het bestuur verdeelt de overige functies en werkzaamheden in het bestuur.

Artikel 8.

De leden van het bestuur kunnen alle vergaderingen van de commissies bijwonen. Zij hebben, voor zover geen lid zijnde van die commissie, een adviserende stem.

Artikel 9.

1. het bestuur vergadert telkens wanneer de voorzitter zulks nodig oordeelt.

2. De voorzitter is verplicht binnen drie weken een vergadering te doen uitschrijven, indien de meerderheid van het bestuur zulks verlangt, mits de te behandelen onderwerpen worden vermeld.

3. Op een vergadering van het bestuur kunnen geen bindende besluiten worden genomen, indien slechts een minderheid van het aantal bestuursleden aanwezig is.

4. In bijzondere gevallen, waarin spoedeisende voorzieningen nodig zijn, kan de voorzitter een beslissing nemen, zonder dat een vergadering plaats heeft. De genomen spoedeisende beslissingen dienen in de eerstvolgende bestuursvergadering te worden voorgelegd.

Artikel 10.

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op de vereniging. Hij draagt zorg voor de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij is de officiële  woordvoerder van de vereniging. Zo hij dit dienstig acht, kan hij bepalen, dat alle uitgaande stukken, welke zijn handtekening normaal niet behoeven, door hem mede worden ondertekend.

Hij leidt de bestuurs- en verenigingsvergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht de beraadslagingen te sluiten, indien hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weder te openen, zo een/derde van de ter vergadering aanwezige leden het verlangen ertoe kenbaar maakt.

Artikel 11.

De secretaris voert de administratie van de vereniging voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Alle uitgaande stukken woorden door hem ondertekend. Hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden. Op de algemene vergadering brengt hij het jaarverslag uit.

Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard. Hij is belast met het notuleren van de vergaderingen. Hij houdt een ledenlijst bij, uit welke de aard van ieder lidmaatschap dient te blijken.

Artikel 12.

De penningmeester draagt zorg voor de inning van contributies en bijdragen. Hij is belast met het doen van betalingen door of namens de vereniging. Hij houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en schulden van de vereniging te allen tijde aanstonds kunnen worden gekend.

Artikel 13.

Een der bestuursleden wordt belast met het verzorgen van de reclame en publiciteit van de vereniging. Zijn taak is het algemene bekendheid van de vereniging te bevorderen

Hoofdstuk III. Van de algemene vergadering en andere vergaderingen.

Artikel 14.

1. De algemene vergadering, als bedoeld in artikel 7 lid a sub 1. van de statuten wordt tenminste eenmaal per jaar gehouden op een nader door het bestuur te bepalen datum, gelegen tussen 1 juni en 1 oktober van elk jaar.

2. Zij bestaat uit de stemgerechtigde leden van de vereniging.

3. De leden stemmen zonder lastgeving te goeder trouw in het belang van de vereniging.

4. De leden hebben, met inachtneming van de door de voorzitter te bepalen orde, het recht van initiatief, interpellatie en amendement, met dien verstande, dat de vergadering beslist in hoeverre een en ander voor behandeling in aanmerking komt.

5. De algemene vergadering is bovendien toegankelijk voor de niet-stemgerechtigde leden van de vereniging en genodigden, voor zover de ruimte dit toelaat. Indien de voorzitter of drie leden van het bestuur of vijf aanwezige stemgerechtigde niet-bestuursleden dit wensen, moet de vergadering in geheime zitting overgaan, in welk geval andere dan de in dit artikel sub 2. bedoelde personen de vergadering moeten verlaten, met uitzondering van de ereleden, en de eventueel aanwezige bondsbestuurs- of onderbondsbestuursleden van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.

6. De datum, plaats en agenda van de algemene vergadering wordt door het bestuur vastgesteld. Het bestuur deelt een en ander tenminste twee weken voor de dag, waarop de vergadering zal plaats hebben, mede aan de leden.

7. De agenda van de algemene vergadering bevat in ieder geval de navolgende punten:

a. vaststelling van de notulen van de vorige vergadering;

b. het jaarverslag van de secretaris;

c. het jaarverslag van de penningmeester, alsmede het verslag van de kascommissie;

d. de begroting voor het komende verenigingsjaar;

e. de vaststelling van de verschuldigde contributie door de werkende en aspirantleden voor het komende verenigingsjaar;

f. de benoeming van de afgevaardigden;

g. de verkiezing van leden in het bestuur en de leden van de diverse commissies;

h. de benoeming van een voorzitter, voor zover er een vacature is ontstaan respectievelijk door periodiek aftreden opnieuw moet worden benoemd.

In bijzondere algemene vergaderingen bepaalt het bestuur de agenda behoudens het bepaalde in het volgende sub 9.b.

8. Voorstellen van leden voor de algemene vergadering moeten, om voor behandeling in aanmerking te komen, bij het bestuur schriftelijk en met redenen omkleed worden ingediend, binnen vijf dagen nadat de convocatie voor de te houden algemene vergadering is verschenen.

9. Naast de jaarlijks te houden algemene vergadering kunnen door het bestuur nog andere vergaderingen worden belegd:

a. indien het bestuur zulks in het belang van de vereniging nodig oordeelt;

b. op verzoek van tenminste een/derde van het aantal stemgerechtigde leden. Dit verzoek moet schriftelijk en met redenen omkleed bij het bestuur worden ingediend.

10. De in lid 9 bedoelde vergadering wordt zo spoedig mogelijk uitgeschreven.

11. De voorzitter heeft het recht de vergadering voor een ogenblik te schorsen, om gedurende de schorsing de bestuursleden over het een en ander te raadplegen.

12. In geval een lid gedurende de vergadering de orde verstoort, kan de voorzitter hem, na een voorafgaande waarschuwing, de verdere bijwoning van de vergadering ontzeggen.

Hoofdstuk IV. Van de stemmingen

Artikel 15.

1.  Voor zover in de statuten of het huishoudelijk reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden besluiten genomen en personen benoemd bij gewone meerderheid van geldige stemmen.

2. Het stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken als regel mondeling, door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden die de presentielijst hebben getekend.

3.  De voorzitter wijst tenminste 3 stemgerechtigden aan, die het bureau voor stemopneming vormen.

4.  Het bureau voor stemopneming beslist over de geldigheid van een stembriefje met inachtneming van het bepaalde in het 5e lid van dit artikel.

5.  Niet geldig zijn stembriefjes welke:

a. niet ingevuld zijn;

b. een persoon niet duidelijk aanwijzen;

c. ondertekend zijn;

d. opzettelijk aan andere stembriefjes zijn vastgehecht;

e. andere namen vermelden dan de als kandidaat gestelde personen.

Artikel 16.

Bij staking van de stemmen over zaken beslist de voorzitter. Bij staking van stemmen over de benoeming van personen vindt herstemming plaats over de betreffende kandidaten. Indien ook dan nog de stemmen zouden staken, wordt een derde stemming gehouden over de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer dan twee personen in aanmerking, dan komen deze allen in herstemming. Bij zulk een herstemming is het grootste aantal stemmen beslissend. Indien bij de herstemming de stemmen wederom staken, beslist het lot.

Artikel 17

1. Indien na stemming de gekozene voor de benoeming bedankt, moet een nieuwe stemming plaats vinden over de beschikbare kandidaten, zulks met toepassing van het bepaalde in artikel 16.

Hoofdstuk V. Van de commissies.

Artikel 18.
De vereniging heeft:

1. Een kascommissie.

2. een materiaal commissie.

3. Andere commissies indien noodzakelijk.

Artikel 19.

De commissies staan, ieder op het haar toegewezen gebied, het bestuur bij in de vervulling van zijn taak.

Artikel 20.

1. Elke ingestelde commissie bestaat uit tenminste twee meerderjarige werkende leden.

2. De leden worden steeds voor de tijd van een jaar benoemd door de algemene vergadering. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

3. Bij afwezigheid of tussentijds aftreden van een commissielid benoemt het bestuur tot de eerstvolgende vergadering een tijdelijk lid.

Artikel 21.

De kascommissie heeft tot taak de financiën van de vereniging te controleren. De kascommissie heeft te allen tijde het recht de boeken van de penningmeester te controleren. Zij is verplicht deze controle tenminste eenmaal per jaar uit te voeren. Zij deelt haar bevindingen schriftelijk aan de algemene vergadering mede. Op verzoek van het bestuur kan zij het bestuur over de financiële aangelegenheden adviseren.

Artikel 22.

De materiaalcommissie heeft tot taak toe te zien op het zorgvuldig gebruik van het spelmateriaal. Zij is verplicht het materiaal een keer per jaar te inventariseren en te controleren. Zij deelt haar bevindingen schriftelijk aan de algemene vergadering mede.

Hoofdstuk VI. Van de geldmiddelen

Artikel 23.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

a. Contributies van de werkende leden.

b. Bijdragen van de aspirant-leden.

c. Bijdragen van begunstigers.

d. Andere inkomsten, langs wettige weg verkregen.

Artikel 24.

De verschuldigde contributies worden jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

Hoofdstuk VII. Van het wedstrijdwezen.

Artikel 25.

Gedurende elk verenigingsjaar wordt een onderlinge clubcompetitie gespeeld. Het doel van deze competitie is het bepalen van de jaarlijkse clubkampioen en de rangorde van speelsterkte. De leiding van de competitie berust bij de wedstrijdleider voor de huishoudelijke competitie; hij houdt de uitslagen en competitiestanden bij en brengt die ter kennis van de leden. Het competitiespel-systeem wordt jaarlijks bepaald door de algemene vergadering. De wedstrijdleider voor de huishoudelijke competitie stelt in overleg met het bestuur het competitiereglement samen. De wedstrijdleider voor de huishoudelijke competitie wordt door het bestuur uit het bestuur gekozen.

Artikel 26.

De vereniging neemt jaarlijks met een of meerdere teams deel aan de bondscompetitie. Het aantal deelnemende teams hangt af van het aantal werkende leden, alsmede van de speelsterkte. Het aantal wordt door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, jaarlijks bepaald. De leiding berust bij de wedstrijdleider voor de bondscompetitie. Deze wordt door het bestuur uit het bestuur gekozen.

Artikel 27.

Elk team heeft een teamleider, welke in het betreffende team moet zijn opgesteld. De teamleiders worden door het bestuur benoemd. De wedstrijdleider voor de bondscompetitie bepaalt de bordrangorde van de spelers bij de aanvang van de bondscompetitie.  De teamleider bepaalt de bordrangorde van de spelers voor de aanvang van elke competitiewedstrijd.

Artikel 28.

De taak van de teamleider bestaat uit:

a. het toezien op een juiste toepassing van de bondsreglementen;

b. het handhaven van de orde tijdens de bondswedstrijden;

c. het invullen en ondertekenen van de wedstrijdformulieren;

d. in twijfelgevallen over de partijstelling- bij een aanbod van de tegenstander of na reglementair afbreken der partij- het voeren van beraad met de betrokken speler over de te nemen beslissing, met inachtneming van het onder a. gestelde.

Artikel 29.

Het verzenden van wedstrijdformulieren geschiedt door de wedstrijdleider voor de bondscompetitie. Hij houdt aantekening van de persoonlijke resultaten van iedere competitiewedstrijd.

Artikel 30.

De spelers zijn verplicht naar de wenken en raadgevingen van de teamleider te luisteren. Indien het gedrag van een speler daartoe aanleiding geeft, rapporteert de teamleider zulks aan het bestuur.

Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen

Artikel 32.

Alle leden worden geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen.

Artikel 33.

Voor zover in bepaalde gevallen het huishoudelijk reglement niet voorziet, neemt het bestuur een beslissing, welke zo spoedig mogelijk bekend moet worden gemaakt. Omtrent deze door het bestuur genomen beslissing moet aan de eerstvolgende algemene vergadering verantwoording worden afgelegd.

 

 

 

 

Plaats reactie